HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

MILOŠ KRUPEC, zástupce výplatních strojů Francotyp pro Slovensko (1940 - 1948)

MILOŠ KRUPEC, generální zástupce výplatních strojů Francotyp pro Slovensko v letech 1940 - 1948

Politická a státoprávní situace v roce 1939 zapříčinilapoměrně velkou změnu v organizaci nákupů výplatních strojů a jejich servisu v tehdy zaniklém Ćeskoslovensku. Do roku 1939 to byla firma B. Jarolímek Praha, která byla generálním zástupcem firmy Francotyp a jejích strojů pro celé Československo. Odpojily se Sudety a zastupování v jedné zemi (Třetí říši) nebylo potřeba, tuto funkci převzala samotná frma Francotyp GmbH Berlin. V březnu došlo k osamostatnění Slovenska a Podkarpatské Rusi. Rus přešla pod vládu Budapešti a čtyři stroje a další vývoj výplatního otiskářství v této zemičce dostal na starosti zástupce maďarský.

Na Slovensku byl pravděpodobně nějaký doběh, doba, kdy ještě B. Jarolímek poskytoval nutnou péči a servis poměrně velkému počtu strojů v této zemi. Již v roce 1939 se dojednalo, že bude nutno najít nového zástupce. Francotyp GmbH se rozhodl pro firmu Miloše Krupec, který měl v náplni velkoobchod kancelářskými potřebami a zcela určitě i navázanými kancelářskými stroji (jako tomu bylo v případě firmy B. Jarolímek).

V německých archivech jsem objevil zajímavý doklad: kmenový list (Stammkarte) výplatního stroje Francotyp číslo C 33036 s němými částmi otisku (začerveněné denní razítko a začerveněné místo pro označení). Co bylo definitivní, bylo výplatní razítko s novým názvem státu. Slovensko si zachovalo prvorepubliková vzor výplatního otisku -  výplatní razítko s větrnou růžici či motýlkem. Tento výplatní stroj byl pravděpodobně pro neznámého klienta či jen prostě to byl  nákup s pozdějším prodejem. Podrobné studium by jistě určilo uživatele. Nejlépe by k tomuto účelu posloužil Katalog odtlačkov výplatných strojov SLOVENSKO 1°939 - 1945 Jána Marenčíka (Košice 2008).

 

 

 Krupec 001

 

Marenčíkův Katalog je prospěšný z mnoha důvodů. Najdeme tam i záznam jednoho otisku firmy Miloš Krupec, který tato firma používala pro svou korespondenci. Datum 8. 1. 1942, záznam má číslo B 21 - strana 19 (viz reprodukce z této knížky). A nejen to, ale i řadu cenných informací v úvodu katalogu. včetně dalších informací. Dovídáme sem že

- Miloš Krupec by výhraním zástupcem Francotyp pro Slovensko,

- tato firma se stala zástupcem od roku 1940,

- Miloš Krupec nabízel výplatní stroje, model C (dva pohony - ruční anebo elektrický), otisky z tohoto modelu mají sběratelské označení FR 8h - 4m, číslice výplatního razítka včetně znaménka byly obdobné jako u strojů za bývalého Československa,

- výplatní stroj stál v roce 1941 Ks 13500,- bez daně,

- dodávky se uskutečňovaly jeden měsíc od objednávky,

- z reklamních letáků je zřejmé, že rychlost tohoto modelu byla 2000 frankatur za hodinu,

- souhlas s provozem a souhlas s označenín uživatele dávalo slovenské Ministerstvo dopravy a verejných prác, rezort poštový (kolkovaná žádost), bylo nutné souhlasit i s Podminekami a nákup se musel uskutečnit prostřednictvím MIloše Krupce,, bylo určeno místo pro štoček o velikosti 40 x 25 mm (vzor otisku byl určen), 

- Miloš Krupec na ukázku prezentoval výplatní otisk (nulák) s datem 26. 2. 1946 (vymyšlený) a s údajem "POŠTOVÝ ÚRAD" v denním razítku - viz reprodukce.

Krupec 1 001

 

Jak to bylo v roce 1945 po osvobození. Zastupování zůstalo této firmě i následující tři roky. Vzorový výplatní otisk s označením MILOŠ KRUPEC/BRATISLAVA/STALINOVO NÁM Č. 34 byl uveden v Poštovním věstníku Ministerstva póšt číslo 5 z roku 1947 na straně 4 pod článkem 5 s názvem "Nový vzor výplatného odtlačku - päťmiestne výplatné stroje". Bylo dovoleno používat dosavadní vzor otisků, ovšem s tím, že se budou vyměňovat fo konce roku 1948. V otisku jsou tyto nové znaky: Datum vzorového otisku ve Věstníku je 1. 12. 1946.

- dvoukruhové denní razítko bez můstků,

- ležatý obdélník,

- pětimístná hodnota s tím, že první tři číslice jsou vyšší, další dvě - haléřové viditelně menší.

Kromě uvedené pětimístné hodnboty se používaly i odsavadní stroje s troj- a čtyřmístnou hodnotou.

 Díky práci Jána Marenčíka víme něco více o Miloši Krupcovi, který skončil v roce 1°948 celočeskoslovenským komunistickým znárodňováním. Pak už historii známe. Nevíme však dostatečně mnoho o této firmě a o osobnostech v ní působících.

Ale přece jen. V práci Československá filatelie, která popisuje i historii československé filatelie jsem se na straně 17 dočetl zajímavou věc. Dne 5. září 1948 s byl v Praze ustaven Svaz českých filatelistických spolků a 28. listopadu 1948 Ústředí československých filatelistických spolků svolal XI. Valnou hromadu. Zde bylo zastoupeno 49 spolků z celé republiky. Změnily se stanovy a všechny tři svazy z Československa ohlásili vstup do nového Ústředí.  Do čela byl zvolen devítičlenný výbor, kde byli i dva zástupci ze Slovenska. Druhým místopředsedou se stal Miroslav Krupec z Bratislavy. otázka zní: je tato osoba identická s Milošem Krupcem?

Snad se odpovědi na tuto záhadu dočkáme. Dodávám, že předsedou byl zvolen Zdeněk Kvasnička, též sběratel výplatních otisků, který stál v čele Odboru frankotypů při KČF a tajemníkem Karel Basika.  

Naposledy změněnostředa, 09 září 2020 14:40