HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÁŠEŇ PRO SBĚRATELSTVÍ, BADATELSTVÍ A VYSTAVOVÁNÍ

NĚKOLIK POHLEDŮ (59) - OSA

4. republika československá, období 1948 - 1992

Dalším subjektem, který v tomto státním celku a sledovaném časovém období byl uživatele výplatního stroje: Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, zkratkou OSA. Počátky existence se datují rokem 1919, kdy se toto uskupení staralo o podporu skladatelů vážné hudby. V současnosti se jedná o obcčanské sdružení založení v roce 1996. Je to kolektiví správce s oprávněním vybírat poplatky za veřejné hudební produkce a z prodeje nosičů a kopírovacích a nahrávacích zařízení.

Ve sledovaném období uživatel používal několik výplatních tsrojů s otisky různých podob a různých soustav (Francotyp, Postalia). Dohlédací pošta PRAHA 6, později 150 00 PRAHA 6.

 

FRANCOTYP

FR 8h - 4m (ov)

Otisk s datem 8. 6. 1956

Líc a rub celistvosti, otisk na poštovní poukázce, kterou si OSA nechal zhotovit pro účely výběru poplatků.

 

osa 001     osa 003

 

Otisk s datem 17. 6. 1963

(změna označení oprávněného uživatele)

FR 8h - 4m

osa 002

 

Otisk s datem 5. 2. 1971

výměna číslic v denním a výplatním razítku (včetně výplatního znaménka - nyní malý kosočtverec)

osa 004

 

POSTALIA

Otisk s datem 12. 12. 1985

(předchozí hraniční datum 29. 11. 1982)

výměna stroje odlišné soustavy

osa 005

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (21)

Výplatní otisky některých subjektú z období 3. republiky jsou více než zajímavé. Dosvědčují jednak změny v poštovním provozu, dále zásahy a změny výplatních otisků z důvodů nařízení poštovní správy, jakož i záhady v označení uživatele, které jsou do dnešních dnů nevysvětlené.

Jedním z takových subjektů je uživatele Eletrotechnické závody Křižík, který používal výplatní stroje k vyplácení svých zásilek v Praze (Smíchov), ale i ve svých továrnách v Podmoklech.

Znárodnění

Ihned po osvobození 8. 5. 1°945 došlo v několika případech ke znárodnění výplatního otisku. Vznikl předběžný československý otisk. Znárodnění se dělo odpilováním německých názvů či názvů zaniklého Protektorátu ČM, ale ojediněle i začerveněním německých názvů v denním a výplatním razítku. Pokud otisk měl německý text v označení, tak ,mnohdy i tam.

Firma Křižík dne 25. 5. 1945 vyplatila zásilku protekorátním otiskem s tím, že že podatelna začervenila německý název PRAG (číslo nechala viditelné) v denním razítku. I výplatní razítko ajeho německý název Böhmen und Mähren bylo začerveněno. Jedná se o velmi vzácný (aukční) artefakt stupně RR.

 

K 001

 

PODMOKELSKÁ ZÁHADA

Firma Křižík používala ve svém podmokelském provozu též výplatní troje k vyplácení zásilek. Ve 40. letech tam byly hned dva - FR8 - 0 - 4m s oválnými výplatními číslicemi a FR 8 - 0 - 3m s gotickými výplatními číslicemi. nevysvětleny zůtávají symboly " L" a "G" pod logy mezi denním a výplatním razítkem. Písmena značí odlišné provozy, ale co znamenaly? 

Celistvosti byly vyplaceny a odeslány 27. 2. 1946 a 22. 3. 1946.

 

K 004

 

PŘEMĚNA VÝPLATNÍHO RAZÍTKA

Třetí zajímavostí uživatele Křižík a jeho pražského otisku je přeměna výplatního razítka u větrné růžice na zoubkovaný obdélník (změna nařízena Ministerstvem pošt koncem roku 1946). 

První celistvost je s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice. Datum 2. 6. 1945. Otisk definitivní československý (srovnej s první poznámkou a otištěným otiskem). Otisk si stojí v hodnové stupnici pod písmenem R. Výměna se uskutečnila během jednoho měsíce od osvobození.

K 002

Hodnota předchozího otisku se zvyšuje doložením otisku, který následoval po období jeho výplatní funkce a činnosti. nastala změna výplatního razítka. Otisk vyplácel zoubkovaným obdélníkem, jak o tom svědčí celistvost s otiskem datovaným 29. 1. 1948, tedy ještě v období 3. republiky. Kruh se uzavřel. Navíc celistvost nátiskem a použitím gumových razítek dosvědčuje změnu společenského řádu - vznikly národní podniky. Období soukromého hospodaření skončilo.

K 003 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (58) - OMNIPOL

Dnešní letmý pohled patří podniku zahraničního obchodu OMNIPOL z Prahy. Podnik pod tímto názvem byl založen Škodovými závody v Plzni v roce 1934 jako podnik zabývající se zvláštními druhy obchodních transakcí (forma bártrových obchodů). Podnik měl za úkol podporovat vývoh výrobků své matky. Vlivem mezinárorndí situace byla činnost utlumována. K oživení došlo za jiných podmínek koncem čtyřicátých let a zejména v letech padesátých.  Komoditní náplní tohoto usbjekzu byl nákup a prodej komodit pro letecký průmysl. obchod loveckými a sportovními zbraněmi včetně střeliva k nim a později obchod vojenským materiálem. V roce 1959 byl vytvořen podnik zahraničního obchodu Omnipol. V současnosti soukromý subjekt. Další detaily z historie na www.omnipol.cz.

 

K vyplácení korespondence používal subjekt od 40. let výplatní stroje. nejprve výplatní stroj Francotyp ( pravděpdobně získaný v rámci reparací ze zaraných územíú. Sběratelsky otisk s označením FR 6 - 0 - 5m (g) - 1K).

Zachycené otisky s datem - 30. 6. 1949 - 2. 6. 1949 - 

XXA OMNIPOL FR6

 

V sedmdesátých letech Omnipol používal výplatní stroj Postalia.

Otisk 1. dne 24. 3. 1970 (R) - horní celistvost

Otisk s datem 3. 11. 1975, na poštou prošlé celistvost - dolní celistvost

 

Omnipol 004

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (21)

Období 3. republiky (1945 - 1948) bylo obdobím velkých změn. Hlavní změnou bylo zestátnění a znárodnění. Dotýkalo se též průmyslových podniků. Jedním z nich byla i firma A. Schram, která vstupovala do období získané svobody jako A. Schramm, chemické továrny a záhy se stala národním podnikem pod hlavičkou Sythesia.Tyto změny výrazně dokumentují výplatní otisky.

Cesta od soukromého podniku až ke znárodněnému byla však více než trnitá s neznámými dopady.

1902  Projekt A. Schrama na výrobu kyseliny sírové a superfosfátů, druhý chemický zívod v Lovosicích (první T. Gröger)

1903 Vznik firmy a provozů A. Schram s nepřetržitou výrobou mezi léty 1903 - 1945

1923 Vzniká Česká továrna na umělé hedvábí

1945 - 1947 Na firmu A. Schram uvalena národní správa, firma spadá pod Synthesii Pardubice

1947 - 1949  Pod Spolkem na chemickou a hutní výrobu

1950 Součástí Továrny na strojená hnojiva Lovosice

1951 Sloučení původních konkurenčních firem T. Gröger a a A. Schram

1951 - 1958 Severočeské chemické závody Lovosice

1958 - 2010 Další organizační  změny, po roce 1989 privatizace

Současnost pod koncernem Agrofert Holding A. S.

 

Výplatní stroj Francotyp

Otisk s datem 7. 9. 1945 (otisk 1. dne - R)

 

Schram 001

nedávný objev ILE (anulát - otisk 1. dne - R), zařadit do Katalogu Bouška - Leiš (1983)  a Katalogu Di Casola - Leiš (2015)

 

Synthesia, cehmické závody národní podnik dříve A. Schram Praha

Otisk s datem 24. 12. 1946

 

Schram 002

 

Číst dál...

ZANIKLÉ VÝPLATNÍ OTISKY 4. REPUBLIKY

Zaniklé výplatní otisky jsou zajímavou a atraktivní sběratelskou specializací čs. sběratelství. Fakt, že si již nemůžeme opatřit výplatní otisk toho či onoho uživatele je unikátní. Činí tak atraktivitu otisku velmi zajímavou. Zbývá totiž jen sběratelství, ne ulehčené získání otisku v podatelně uživatele či na přepážce pošty. Sběratelství mnohdy těžké a složité, ale po získání cenného artefaktu velice radostné.

Otisky období 4. republiky spadají do této kategorie sběratelství. V době jejího trvání v letech 1946 ( začátek: v oblasti republikové úrovně začátek zásadních změn díky zestátňování, znárodňování, likvidace soukromého hospodařen a  v poštovní oblasti změna výplatního razítka z větrné růžice na zoubkovaný obdélník) až 1992 (zánik Československa a změna názvu ve výplatním razítku z Československa na Českou republiku).  Událo se toho více, ale uvedené dva důvody byly nejzásadnější.

V oblasti sběratelství to znamená, že řada otisků používaných na začátku tohoto období - zhruba v letech 1946 - 1950 -zanikla bez náhrady. Zbylo jen to, co sběratelé z 50. let vysbírali. Sběrateství v těch letech nebylo moc populární, otisky byly na okraji zájmu a navíc řada otisků byla neatraktivní a nekvalitní. V dalších obdobích bylo též mnoho změn - socialistické Československo prodělávalo řadu bolestných a neúčinných reforem a vzhled otisků, zejména na místě označení se měnil. I poštovnictví doznalo mnoha změn (zekména v oblasti přejmenování pošt). I to se v otiscích projevilo.

Dnes jako ukázka čtyři otisky subjektů, které existovaly na počátku období a postupně zanikly bez obnovy. z vyššího hlediska se jedná o cenné doklady začínajícího poštovnictví 4. republiky. Učinily poštovní historii Československa značně přitažlivou.

 

zánik 001     zánik 002     zánik 003     zánik 004

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (57) - ÚBOK

ÚBOK - Ústav bytové a oděvní kultury v Praze byl novým subjektem sledovaného období a poměrně velmi známý v Československu. V těchto letech používal tento uživatel výplatní stroje dvou soustav - nejdříve Francotyp, později Postalia.Stroj Francotyp otiskoval zásilky otiskem, kde bylo vidno fyzické zastarání  stroje - mizely můstky v denním razítku, zejména spodní. Ke změně muselo dojít v druhé polovině 70. let, kdy se nově do otisku nového stroje. začlenila PSČ.

Podobný vývoj lze vysledovat u mnoha subjektů a uživatelů 4. republiky. 

Horní celistvost - Francotyp - otisk s datem 17. 12. 1969 (hraniční data: -17. 12. 1969 - 27. 8. 1976 - ), dohlédací pošta PRAHA 1, otisk FR 8 - 0 - 4m

Dolní celistvost - Postalia - otisk s datem 25. 11. 1980 (hraniční data - - 19. 1. 1978 - 29. 12. 1983 - - dohlédací pošta 110 00 PRAHA 1

 

UBOK 001

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (56) - UHELNÉ SKLADY

Uhelné sklady, subjekt, pod nímž se v době nových pořádků socialistického zřázení centralizoval prodej a obchod uhlím, cennou surovinou, se pyšní poměrně velkým množstvím výplatních tsrojů. Uhelné sklady měly mnoho organizačních složek rozesetých po celé republice, které využívaly ke své korespondence výplatní stroje. Dnešní letmý pohled je zaměřen některé výplatní otisky organizačních složek Uhelných skladů v Praze s dohlédací poštou PRAHA 1. Bohatství a pestrost výplatních strojů a jejich otisků překvapí i zkušeného sběratele....

Krajský závod Praha - venkov

Otisk s datem 22. 6. 1953

FR 8h - 4m - 2Km

 

uhlí 001

Krajský závod PRAHA

Otisk s datem 28. 3. 1953

FR 8h - 4m (g) - 2Km

 

uhlí 002

 

Podnikové ředitelství Praha - východ

Otisk s datem 26. 6. 1970

FR 8h - 4m - 2Km

uhlí 003

 

Uhelné skaldy Čs. dolu (chybotisk - chybí kroužek na "u").

národní podnik velkoocbhoní

Dejvická prodejna

Otisk s datem 18. 3. 1949

FR 8h - 3m - 1K

 

uhlí 004

 

Uhelné sklady Čs. dolů

Žižkovská prodejna

Otisk s datem 2. 6. 1949

FR 8h - 3m - 1K

 

uhlí 006

Uhelné sklady, oblast I

FR 8h - 3m - 1K

Otisk s datem 11. 1. 1954

 

uhlí 005

 

Uhelné sklady, oblast III

FR 8h - 3m  - 1K

Otisk s datem 14. 1. 1953

 

uhlí 007

Pražské uhené sklady - změna označení uživatele

Otisk s datem 16. 3. 1955

uhelno 001

 

Uhelné sklady, oblast VI.

FR 8h - 3m (g) - 1K

Otisk s datem 16. 11. 1953

 

uhlí 008

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (55) - ÚŘAD VLÁDY ČSR

Používání výplatních stsrojů za 4. republiky bylo velmi rozšířené. Vyplácely jimi nejen klasické komerční subjekty, ale i různé organizace a instituce včetně státních. Jednou z nich byl i Úřad vlády ČSR v Praze,V užívání měl jen stroje jedné soustavy - Postalia. Měnila se označení uživatele, a po uavedení PSČ i denní razítka

 

POSTALIA

Dohlédací pošta PRAHA 1

Otisk s datem 28. 9. 1977

Hraniční data: - 16. 6. 1971 -  28. 9. 1977 -

vláda

 

Dohlédací pošta 110 00 PRAHA 1

Otisk s datem 23. 11. 1981 (horní celistvost)

Otisk s datem 10. 5. 1984 (dolní celistvost)

Oba otisky jsou produktem různých strojů a se liší řadou znaků - označení, dolišně ryté názvy pošt, datumové číslice, rozlišovací znaky v denním razítku, zoubkování výplatního razítka, 

 

vláda 001

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (54) - RAPID

Jedním z nově vytvořených uživatelů výplatních tsrojů v obdobé 1946 - 1992 byla Československá reklamná agentura - RAPID. POužívala výplatní tsroje Francotyp a Postalia. Otisk využívala i k propagaci své a celého čs. zahraničního obchodu.

 

FRANCOTYP

FR 8h - 4m

Otisky s daty 18. 7. 1968 a 11. 6. 1969

Rapid 006

 

FR 8h - 4m

Charakteristika: dolní můstek se neotiskuje, linky ve výplatním razítku jeví znaky poškození, tečky za dnem a měsícem v denním razítku

Dohlédací pošta PRAHA 1

Otisk s datem 24. 9. 1970

 

rapid 001

 

Otisk s datem 13. 12. 1973

 

rapid 002

 

110 00 PRAHA 1

Otisk s datem 12. 4. 1973

nyní s PSČ v denním razítku

Rapid 003

 

Příležitostný otisk k 25. výročí čs. zahraničního obchodu (bez označení uživatele - R), 1948 - 1973

110 00 PRAHA 1

Otisk s datem 4. 7. 1973

(zobrazena hraniční zachycená data tohoto otisku)

hraniční data: - 4. 7. 1973 - 20. 3. 1974 -

Rapid 004

 

Otisk s datem 18. 2. 1974

 

Rapid 005

 

110 00 PRAHA 1

1. podtyp  - průměr denního razítka 22mm

Otisk s datem 20. 3. 1974

hraniční data:  - 20. 3. 1974 - 15. 1. 1976 -

 

Rapid 007

 

2. podtyp -  prměr denního razítka 25mm

hraniční data: - 24. 3. 1974 - 19. 12. 1977 -

 

Rapid 008 

 

POSTALIA

změna soustavy výplatního stroje

110 00 PRAHA 1

PSČ téý v označení

silné můstky

tři malé hvězdičky v dolním mezikruží

hraniční data: - 30. 11. 1979 - 8. 6. 1990 - 

 

Rapid 011

 

 

Číst dál...

VIRTUÁLNÍ ONLINE VÝSTAVY POŠTOVNÍHO MUZEA V PRAZE

Poštovní muzeum v Praze v dubnu zpřístupnilo tři virtuální online výstavy na svém portálu www.postovnimuzeum.cz (kategorie Výstavy). Výstavy jsou optimalizovány pro stolní počítače a notebooky, nejlépe fungují v prohlížeči Modzilla Firefox.

Přístupy vyžadují trpělivost uživatele a u některých exponátů došlo k neúplnému  zobrazení. 

Jedná se o vynikající počin Poštovního muzea a jediné možné řešení v pandemické době, kdy vláda nasadila velmi přísná hygienická pravidla za účelem zamezení rošiřování nákazy Covid-19 (klasifkace WHO).

Na portále Poštovního muzea jsou zavěšeny tři výstavy:

 

 

HOLUBÍ POŠTA

stopáž 28 minut

Holub je jeden z nejstarších živočišných druhů, které si člověk ochočil. Výstava přibližuje fenomén holubí pošty, její počátky ve starověku až po využívání ptáků při modrních válečných operacích či jako zprostředkovatelů různých druhů dopravních spojení.

 

POŠTOVNÍ STOPOU JIŘÍHO KARÁSKA ZE LVOVIC

stopáž 12 minut

V roce 2021 si připomínáme hned dvojí kulaté výročí Jiřího Karáska ze Lvovic, významného literáta, představitele dekadentní poetie, překladatele, redaktora, kritika, sběratele umění i bibliofila. Výstava je věnována jeho více než čtyřicetiletému působení u předlitavské a československé poštovní správy.

 

PROPAGAČNÍ GRAFIKA PRVOREPUBLIKOVÉ POŠTY

stopáž 10 minut

Výsava představuje propagaci poštovních služeb v meziválečném Československu prostřednictvím atraktivních obrazových motivů, které upoutávaly pozornost na plakátech, letácích a dalších reklamních materiálech.

 

Vstupte do výstavy a potěšíte se různými pohledy dokumentujících poštovní historii a poučíte se o těch, kteří šířili její slávu.

Zdroj anotací: Poštovní muzeum v Praze

Číst dál...