HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - březen 2022

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

NOVOGOTICKÉ VÝPLATNÍ ČÍSLICE

Prvorepubliková zásada čs. poštovní správy vytvořit a držet se jen výplatních číslic československého typu ve výplatním razítku  (firma Francotyp tomuto požadavku čs. strany vyhověla) vydržela do roku 1938. Pak se začaly tolerovat i jiné typy výplatních číslic.

První změna nastala na zabraných územích - stroje umístěné místním subjektům měly gotické číslice (několik strojů s nimi proniklo i na území Českoslovebska respektive na území Protektorátu Čechy a Morava.  Tím, že čs. poštovní správa po válce dovolila jiné stroje různých soustav  než tomu bylo doposud (jen  stroje Francotyp a pouze pro komerční subjekty), škála číslic a jejich podob se značně rozšířila. Je pochopitelné,m že zůstávaly i původní československé číslice. 

Nově přišly stroje ze Švýcarska či Velké Británie, později též z Německa po konzolidaci německé výroby a po nástupu firmy Postalia.

Výplatní číslice tvoří velmi zajímavou a sběratelsky oblíbenou část sběratelství výplatních otisků. Zejména různorodost číslic soustavy Francotyp poskytuje nezměrné možnosti, která svým specializovaným a studijním pohledem může vytvořit i specializovaný exponát.

Výjimečně se k nám ostaly i na první pohled odlišné číslice, které čs. sběratelé označili jako "novogotické". V Německu jsou spíše známé jako "staré" (alt).  Najdeme je u strojů Francotyp , ale též u strrojů Universal Postal Frankers.

Doplňuji, že tyto číslice byly vlastně úplně prvními číslicemi strojů Francotyp v Německu. Stroje Francotyp A jimi byly vybavovány celou řadu let.

Vůbec pohled na číslice německého Francotyp je zajímavý: Vyskytly se tyto typy číslic:

 1/ strarý (alt),

 2/ gotický (gotisch),

 3/ ovalné staré / nové (oval alt/neu),

 4/ staré (alt),

 5/ československé oválné (tschechisch, oval),

 6/ zvláštní (spezial),

 7/ oválné  oval) - různé podtypy),

 8/ ovalné štíhlé (oval, schlank),

 9/ štíhlé (schlank),

Své číslice mají i další soustavy (ve vztahu k námuvádím soustavy Hasler či Frama).

 

Příklady novogotických čáslic (některé i s úpravami ve formě dutých číslic). 

Universal Postal Frankers MV Velká Británie - použití třinácti strojů jen na poštách (pouze tři stroje z této řady měly čsílice novogotické).

novogotika 004

 

Francotyp

Fotokopie otisku uživatele Centrální hospodářské skladiště v Opavě (původní barva červená), příklad kombinace novogotických číslic z důvodu poválečného nedostatku.

 

novogotika 007

 

Francotyp

Příklad novogotických číslic z 80. let (!)

 

 

novogotika 006

Doplňuji, že tento typ čílis se vyskytoval až u otisků s pseudoznámkou.

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (179) - FRUTA BRNO

Národní podnik FRUTA Brno vznikl v roce 1966 a sdružoval sedm podniků podobného zaměření. Předchůdcem Fruty byla Jihomoravská FRuta Modřice, která sdružovala tři konzervárny - Brněnská Fruta, Znojemská Fruta, Břeclavská Fruta.

Jeden s československých hospodářských subjektů, který provcházel často rozšířenou restruktulizaci.  řada ze subjektů Fruty používaly výplatní stroje k vyplácení své korespondence.

FRUTA n.p.

Brno

dohlédací pošta BRNO 2

podnikové ředitelství, Jakubské nám. 1

Francotyp

FR 8 - 0 - 4m - 2km

časové použití: - 6/70 - 11/82 -

stroj koncem období již vkazuje známky fyzického zastarání (viz druhá celistvost - výplatní hodnota) , během tohoto období došlo k výměně číslic vročení (poznatelné podle odlišné velikosti číslic oporti dalším číslicím data)

fruta 001      fruta 005

 

Předchůdci:

Brněnská Fruta v Modřicích u Brna

Francotyp

FR 8h - 4M - 1k

dohlédací pošta Brno 2

časové rozmezí: - 1/58 - 10/58 -

fruta 003

 

Jihomoravská Fruta n. p.

Modřice u Brna

Francotyp

FR 8 - 0 - 4m - 1k

- 3/59 -

fruta 006

 

FR 8 - 0 - 4m - 2km

- 4/69 - 3/70 -

U druhého otisku změna označení uživatele.

 

fruta 004     fruta 008

 

Není vyloučeno, že i další subjekty, které byly později součástí Fruty n.p., používaly výplatní otisky. Doplnění rád zveřejním.

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

ÚDOLÍ MONUMENTŮ (1)

Údolí monumentů (Monument Valley), turisticky oblíbený region Koloradské plošiny s červenými pískovcovými stolními útvary. Z plochého  údolí se tyčí svědecké a stolní hory, nejvyšší dosahuje výšky 300 metrů. Region je Navažskou autonomní oblastí v jižním Utahu a severní Arizoně. V údolí se nachází bod čtyř států - Four Corners, kde se stýkají čtyři státy - Utah, Arizona, Colorado, New Mexico.

 

mon 007     mon 001      mon 002      mon 003      mon 004     mon 005      mon 006      mon 008      mon 009      mon 010

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

PROVĚRKA KORESPONDENCE AKA CENZURA (2)

Komunistická cenzura  poštovních zásilek po roce 1948 v Československu (2)

Období 1950 - 1958

 

Dne 18. 1. 1950 vyšel výnos Ministerstva vnitra, který upravoval provádění prověrky korespondence v Československu pro KV StB. Byl vypracován po poradě tří institucí - Ministerstva vnitra, Ministerstva národní obrany a Generálního ředitelství pošt.  

Podle tohoto výnosu se legalizovala tajná listovní cenzura v celém Československu. Stanovilo se, že cenzuru bude provádět výlučně cenzurní oddělení velitelství StB v součinnosti s Ústředním ředitelstvím čs. pošt v Praze., na krajské úrovni to byla cenzurní oddělení místně příslušného KV StB ve spolupráci s krajským poštovním inspektorátem (bod 1). Bod 2 stanovil, že cenzura a obstavování koresponednce bude provádět pouze příslušné cnezurní oddělení StB. Výnos byl velmi přísný. Ústřední ředitelství pošt mělo povinnost vydat vlastní výnos, který směřoval na poštovní zaměstnance. Měli dodržovat listovní tajemství (sic!) a měli trestní zodpovědnost při jeho porušování. Ve vlastním výnosu se stanovila i oznamovací povinnost při narušení této povinnosti.

Rok 1956 přinesl tajný rozkaz ministra vnitra č. 86/1956 obsahující rozsáhlé kompetence II. zvláštnímu odboru Ministerstva vnitra a 2. zvláštnímu oddělení krajských správ Ministerstva vnitra pro vykonávání prověrky korespondence. Kontrola korespondence byla zaměřena na zjišťování veřejného mínění obyvatel k aktuálním otázkám. Zároveň rozkaz vyjmul ze sledování korespondenci prezidenta republiky, vlády, členů orgánů a aparátu ÚV KSČ, poslanců Národního shromáždění a krajských. okresních a městských orgánů KSČ. Toto nařízení se týkalo korespondence odeslané i přijaté. 

Velmi zajímavé je, že příslušníci, kteří byli určeni k prověřování korespondence, byli přísně utajeni jak před veřejností, tak i před ostatními složkami Ministerstva vnitra. Na poštách pracovali jako zaměstnanci pošty nebo devizové kontroly Ministerstva financí. Hlavním úkolem těchto zvláštních pracovníků byla kontrola korespondence podle platných nařízení, ale i podle vlastního uvážení a podle vývoje politické situace.

Dopisy, celiny a pohlednice se kontrolovaly ve vnitřním i zahraničním styku. Telegramy, balíky, tiskoviny (balíky jen mimořádně) jen z/do zahraničí.

Příslušní pracovníci měli právo  zadržet všechny zásilky, které obsahovaly statně bezpečnostní, kriminální a politické informace. Takové doklady se předávaly vyšším složkám. Zadržení zásilek mohlo být jen na 24 hodin(u vybraných dokladů se pořizovaly fotokopie).  Lhůta se mohla prodloužit, ale jen po schválení vyššími složkami. Vytřídění se týkalo i dalších zásilek, které obsahovaly štvavé a pomlouvačné materiály, protistátní letáky, materiály s válečnou a pornografickou povahou a tzv. "krváky" (později nazývané "kovbojky"). I přes tento výnos a přísné postihy, veřejnost tušila, co se děje.

S výjimkou devizových případů (nalezené bankovky)  nebyl cenzurní úkon vyznačován na zásilkách. Zásilky se opatrně otevíraly tak, aby nedošlo k poškození a znakům svědčícím o provedené prověrce (cenzuře). K otevírání a zavírání listovních zásilek sloužily speciální přístroje a metody.

Valuty nalezené v zásilkách se předávaly k vyřízení devizové kontrole Ministerstva financí. Adresáti byli přípisem nuceni valuty směňovat na přepážkách SBčs za oficiální kurzy.

 

Ilustrační celistvost s cenzurním razítkem u zásilky do ciziny.

Zásilka vyplacena výplatním otiskem uživatele Elektro Praga n.p. v Jabloneckých Pasekách dne 30. 3. 1951 Prověřeno jabloneckou cenzurní expozitůrou.

Celistvost doplňují příchozá razítka mnichovské pošty a příjemce zásilky.

 

cenzura 002.

Číst dál...

PĚTIMÍSTNÁ VÝPLATNÍ HODNOTA

V období 4. republiky se koncem 40. a začátkem 50. let začaly objevovat otisky s pětimístnou výplatní hodnotou ve výplatním razítku. Od roku 1926 do konce období 3. republiky (cca 1948) výplatní stroje měly buď troj- anebo čtyřmístnou výplatní hodnotu. Ta mnohdy vydržela. Některé stroje formou přidané či připojené nuly (angefügte Null) se změnily na otisky s pětimístnou hodnotou. Přidaná nula vytvořila dvě místa pro haléřové hodnoty a dvě místa pro korunové hodnoty). V případě nutnosti vysokých poplatků i místo, kde bylo normálně výplatní znaménko, šlo použít pro uvedení první číslice koruny vyšší hodnoty.  Důvodem byla změny poštovních poplatků, které platily od 1. 1. 1948 do 31. 5. 1953 a následná úprava poplatků z důvodů provedení pěněžní reformy (tzv. lidově měny) v období od 1. 6. do 18. 6. 1953 (dosavadní poplatky byly v desetinásobku tzv. staré měny a zároveň se poplatky rovnaly padesátinásobku poplatků v nové měně).  Od 1. 6. 1953 poplatky vizuálně klesly. Ne všechny otisky však prodělaly tuto změnu. Zůstaly u původních míst hodnoty. 

Pětimístná hodnota rezervovala první tři místa korunám a dvě haléřům.

Takto upravené otisky připojenou nulu později  neodstranily a s pětimístnou hodnotou vyplácely zásilky i později viz příklady - např. ZKL Brno.

Někdy se pět míst pro výplatní hodnotu hodilo, zejména při vyplácení zásilek do zahraničí - např. zobrazený otisk pošty BRNO 200. Částka 513,00 našla své pohodlné místo v otisku.

 

 

Celistvost uživatele PRAMEN, pošta  PRAHA 022, otisk s datem 18. 9. 1950

pětka 002

 

Celistvost uživatele Metalimex, pošta PRAHA 1, otisk s datem 29. I. 1952

pětka 001

 

Celistvost ZKL, pošta BRNO 32, otisk s datem 13. 5. 1980

 

pětka 010

 

Celistvost pošty BRNO 200, otisk s datem 18. IV. 1986, výplatné v částce 513,00 Kčs.

 

pětka 011     pětka 003

 

Celistvost vyplacená strojem UPF MV č. U 5  na přepážce pošty BRNO 2 dme 8. VI. 1954, s pětimístnou výplatní hodnotou. I tyto stroje řady Universal Postal Frankers MV zasjistili pracovníci firmy B. Jarolímek na přání čs. pošty.

 

novogotika 004

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (178) - MĚSTSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR BRNO

Výplatní stroje Městského národního výboru v Brně (později Národního výboru města - Brna) nám zanechaly několik zajímavých otisků.

Subjekt používal jednak stroje Francotyp, jednak stroje Postalia. Dohlédací pošta BRNO 1, později 601 00 BRNO 1.

 

FRANCOTYP

FR 6 - 0 - 4m

Použití - 3/60 -

 

MNV 001

 

FR 6 - 0 - 4m

Změna označení - doplněn rudý prapor s hvězdou a heslo: "ZA VLAST JEŠTĚ KRÁSNĚJŠÍ"

Použití: - 5/60 - 4/62 -

Použito též - 1/65 - (přerušena řada následujícího otisku)

MNV 002

 

FR 6 - 0 - 4m

Změna označení  - kresba symbolu města Brna a název

Použití: - 9/60 - 7/72 -

MNV 003

 

 

POSTALIA

Změna soustavy výplatního stroje, změna označení

Použití: - 3/72 - 1/76 -

6. 3. 1972 - otisk 1. dne?

 

MNV 004

 

Postalia

Změna označení a denního razítka (doplnění PSČ)

Použití: - 1/82 - 4/86 - 

 

MNV 005

 

Postalia

Změna označení (nově ryto) + změna denného razítka - nyní tři hvězdičky v dolním mezikruží, silné můstky, odlišné číslice data (nyní nízké a oblé), nově rytý název pošty

- 7/90 -

MNV 006

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

ČERNÝ KAŇON ŘEKY GUNNISON

Černý kaňon řeky Gunnison (Black Canyon of the Gunnison) , od roku 1933 Národní památník, od roku 1999 Národní park. Kaňon na hranici mezi Nevadou a Arizonou vytvořený černou vulkanickou horninou.  Šířka 335 m, délka 20km, hloubka 527 - 823 m, nadmořská výška okrajů 2438m. V kaňonu žjié kojoti, losi, králící a kaňon prolétávají orli. Flora:zakrslé duby, mahagon, jalovec. Kaňonem protéká řeka Gunnison pojmenovaná po důstojníkovi americké armády aa topografovi Johnovi Williamovi Gunnisonovi.

 

black 003     black 001    black 002     black 004     black 005    black 006     black 007     black 008     black 009     black 010     black 011     black 012     black 013

 

 

Číst dál...

PROVĚRKA KORESPONDENCE AKA CENZURA (1)

Cenzura poštovních zásilek je od nepaměti tradiční metodou pro získávání informací. Uchylují se k ní zejména nedemokratické  či autoritativní režimy. V dobách výjimčených i demokratické země tyto metody používají jako například v době války k ochraně celé společnosti a ne úzké vládnoucí kliky a pod dohledem demokratických institucí.

Můj tým pověřený vypracovat terminologii poštovní historie a celin jménem KPHC SČSF  definoval cenzuru listovních zásilek takto (Českoslovebská filatelie, Praha 1988):

Cenzura listovních zásilek

"Kontrola listovních zásilek poštovními, policejními, vojenskými, vězeňskými, celními a jinými orgány, zda neobsahují utajené informace především vojenského a politického charakteru (viz také devizová kontrola), potvrzení o provedené cenzuře je ve většině případů vyznačeno na zásilce, a to otiskem cenzurního razítka, cenzorského razítka, cenzurní zálepkou, cenzurní páskou, cenzurní pečetí, devizovou kontrolou, rukopisnou poznámkou, úřední cenzura pošty prováděna do poloviny 19. století, první známý případ je černý kabinet kardinála Richelieua, za 1. a 2. světové války prováděna všemi válečnými státy především vojenská a policejní cenzura, někdy pokračovala i po skončení války, např. cenzura listovních zásilek z Maďarska do ČSR v letech 1920 - 21, spojenecká cenzura v Německu a Rakousku 1945 - 51, čs. cenzura listovních zásilek v letech 1945 - 50 do tehdejších okupačních zón apod.".

Ve zmíněné knize jsme definovali i další výrazy související s cenzurou.

Devizová kontrola

"1. kontrola listovních zásilek k tomnu zmocněnými poštovními orgány, zda neobsahují nepovolené platební nebo devizové prostředky (např. poštovní známky), zkontrolované zásilky jsou většinou označeny razítkem, nálepkou nebo jinou poznámkou celního úřadu (např. důvodu, proč byla zásilka shledána závadnou), 2. razítko kontrolního celního úřadu.

PROVĚRKA KORESPONDENCE

Zajímavou kapitolou byla cenzura listovních zásilek za komunismu v Československu, která se nazývala decentně jako "prověrka korespondence". Byla mnohdy utajená, ale byla jednoznačně zaměřena tímto směrem:

- proti osobám či skupinám osob , které byly podezřelé z protistátní a protisocialistické činnosti,

- namátkově ke zjišťování nálad a názorů ve společnosti,

- proti rozmáhání negativních jevů ve společnosti,

- zjišťování obsahu zásilek, zejména finančních prostředků či protistátních materiálů (letáků, rozmnožených materiálů apod.).

Zacílen byl tzv. "třídní nepřítel".

Mnohdy se cenzurní zásah neoznačoval na zásilky, takže adresát ani odesilatel neměli povědomí, že byla zásilka zkontrolována. Poštovně historické znaky chybí. Výjimkou jou kontrolyztásilek z devizových důvodů.  

 

První směrnice k provádění tohoto způsobu cenzury byla vydána 27. 9. 1949. Měla platnost od 1. 10. 1949. Pověření dostala jedna ze skupin Státní bezpečnosti (StB). Dle badatelů z ÚSTRu měla skupina označení BAa, oddělení BAa/S/c, která měla na straosti cenzuru korespondence a odposlech telefonů. 

Tato činnost měla tato pravidla:

- velitel sektoru nebo jeho zástupce musel potvrdit žádanku (jednací číslo spisu, jméno a adresa sleovaného),

- žádanka na obsatvení  obsahovala pokyny k nakládání se zadrženou korespondencí (fotografování originálu, návrat do poštovní přepravy, zadržení korespondence - originálu, výběr obsahu apod.),

- časové omezení (v záasadě měsíc a půl či více u zahraničních zásilek).

Kontroloři měli zjistut i šifrování, použití tajných inkoustů, zjištění  zvláštních obálek.

 

Ilustrační celistvost

Celní kontrola listovní zásilky zaslané z Bielu (Bienne) ve Švýcarsku do Československa v únoru 1938. Vyplaceno výplatním strojem soustavy Francopost (stroje vyrobeny v roce 1929). s oválným výplatním razítkem, kde je číslo stroje 114. Výplatní otisk znehodnocen denním razítkem švýcarské pošty . Na reverzu dva otisky denního razítka Praha 7 CIZINA (ÉTRANGÉR) . Zásilka podána v Bielu v 19 hodin 23. II. a zpracována v Praze v 17 hodin následujícího dne. Zanky čs. celní kontroly na averzu.

 

 

Averz                                                                                                                          Reverz

cenzura 001     cenzura 002

Zdroje: (pro všechna pokračování) 

1/ Vlastní archiv a poštovně historická sbírka

2/ Československá filatelie, Praha 1988 - část terminologie

3/ Daniel Povolný, Studie o prověrce korespondence (Odbor dokumentace ÚDV)

4/ cz.wikipedia.cz

5/ www.policie.cz

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

OPAVSKÉ ZAJÍMAVOSTI

V Opavě používaly ve sledovaném období let 1946 - 1992 tři pošty - Opava 1, Opava 2 a Opava 5.

Opava 1 používala stroje tří soustav - Hasler, Francotyp a Postalia.

HASLER

Zajímavé je, že se na přepážku této pošty dostal jeden ze strojů Hasler (model F88 - symetrický, bez R-obrazce s dvoukruhovým razítkem bez můstků), který na konci své existence zajistila firma B. Jarolímek Praha. Na konci názvu pošty je atypická tečka.

opava 001 

 

FRANCOTYP

I u těchto strojů v čs. poštovním provozu a jejich umístění na přepážky čs. pošt včetně dvou opavských poštovních úřadů  byla firma B. Jarolímek. Z důvodů poškození německého hospodářství po válce došlo při jejich dodávkách ke zpoždění, ale Francotyp GmbH svůj závazek splnil. Stroj Francotyp se dostal na přepážku pošty Opava 1, ale i Opava 5 (viz dále). Stroje vydrželyldouhé období vyplácení. Fungujícístsroje v 80. letech nebyly vájimkou ani v Opavě.

opava 002

 

POSTALIA

 

Stroj a jeho otisky měly dvě podoby - bez PSČ a s PSČ.

 

opava 004     opava 003

 

OPAVA 2 používala jen stroj Postalia.

 

opava 005

 

Opava 5 měla na přepážkách dva  stroje - Francotyp a Postalia.

 

opava 007     opava 008

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (177) - POTRAVINY BRNO

POTRAVINY BRNO měly své podnikové ředitelství v Brně (Lidická 77).

Tento subjekt používal ve sledovaném období několik strojů s několika otisky. Vyskytl se klasický model, který byl typický v tomto období pro většinu subjektů. Zprvu používaly stroj Francotyp (stroje Francotyp), posléze stroje Postalia. Důvodem pro změnu  bylo nejen fyzické a morální zastarání strojů soustavy Francotyp, ale též i nutnost zařadit do výplatních otisků změny z různých oblastí (poštovní, právní, organizační apod.). Změna soustavy bylo využito pro změnu zejména označení případně údajů v denním razítku.

Dohlédací  pošta BRNO 6, pozdějí 606 00 BRNO 6.

FRANCOTYP

Sbírka dokládá tři podoby otisku pravděpodobně ze dvou strojů. Vyskytla se i záhada - první otisk s pozdějším datem po uvedení druhého otisku do provozu. Otisky jsou stejné, došlo pravděpodobně k chybotisku v pohyblivém údaji otisku - v datu denního razítka.

První otisk

FR 8 - 0 - 3m - 2km

Otisky ve sbírce - datum 30. 11. 1970 a 24. 3. 1976 (!). Datum druhého otisku by byla normální, kdyby se neobjevil nový otisk s dřívějším datem (viz druhý otisk níže).

 

potra 001     potra 002

 

Druhý otisk

FR 8 - 0 - 3m - 2km

Otisky s daty 18. 3. 1974, 18. 6. 1975, 29. 10. 1976 (repro jen dvou otisků).

Změna označení - ryto nově, hlavním důvodem a znakem je vložené podnikové PSČ.

Datum otisků jsou dřívější než jeden z posledních  zachycených otisků (viz shora).  Jednozančně se jedná o jeden stroj, k záhadě data došlo pravděpodobně buď špatným nastavením letopočtu anebo poruchou na datovém zařízení otisku.

 

potra 003     potra 004

 

Třetí otisk

FR 8 - 0 - 4m - 2km

Vizuální srovnání vypadá na nový stroj anebo důkladná rekonstrukce předchozího stroje. Označení uživatele je totožné s předchozím otiskem - bylo přeneseno do nového stroje. Denní razítko též, odlišnosti jsou ve výplatním razítku, a to nejen ve výplatní hodnotě, i v pevných částech. Výplatní znaménko - kosočtverec.

Data: - 12/77 - 1/79 -

Výměna číslic vročení.

 

potra 005     potra 006

 

 

POSTALIA

Změny údajů - v denním razítku (PSČ, rozlišovací symbol), v označení (nově logo)

Časové rozmezí: - 1/81 - 1/84 -

potra 007

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS