HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

KAREL BASIKA POČTVRTÉ

Karel Basika, filatelista tělem i duší

o sobě tvrdil, "že se sbíráním známek začal už v kolébce" a nebyl daleko od pravdy.

V roce 1926 vstoupil do Spolku neodvislých filatelistů a tady začal i jeho funkcionářská a vystavovatelská éra. V tomto roce uspořádal tento spolek ve Slaném propagační výstavu. Za vystavené Rakousko získal první ocenění. Pak již se stalo pravidlem, že vystavoval každý rok. Zpočátku mu byly uděleny stříbrné medaile, později se stříbro přetavilo ve zlato. Pestrost, rozmanitost, bohatost, vysoká kvalita - to byly rysy jeho exponátů.

Co všechno vystavoval? kromě Rakouska a Československa i Belgii, Nizozemí, Maltu, námětově Prahu, V|soké Tatry a letecké známky. Jeho hitem bylo Spojené království a královna Viktorie. Exponáty vidělo nejen tuzemsko, ale i zahraničí. Celkem to bylo 20 výstav mimo republiku. A z Bukurešti si odvezl GRANDPRIX. Při setkáních si stěžoval, že už nemá na trofeje doma místo, jak uvedl ve svých pamětech Václav Nebeský.

Jeho zásluha na povýšení úlohy hodnocení epxonátů též nejsou nezanedbatelné. Bylo jich slušné množství.

Funkcionařit začal v roce 1927 coby náhradník ve výboru Neodvislých. A funkcionářská niť jej provázela celý život až do roku 1968, kdy byl nominován na místo jurymana na výstavě PRAGA 1968. Bohužel v lednu se jeho život ukončil.

Přednášky byly jeho vášní. Životní přednáškové turné zahájil v roce 1928. Doménou byl Velká Británie, ale došlo i na další obory filatelie.

Publicistika byla též jeho koníček. Odborné články, organizároské studie byly jeho vášní,

Patřil i do vybrané společnosti znalců, jak o tom svědčí fotografie, kterou jsem si vypůjčil od přítele B. Janička z jeho blogu Exponet.

Osobnosti, které jsou na další doprovodné ilustraci plné portrétů Výstavního výboru Mezinárodní výstavy poštovních známek PRAGA 1955, kde zastával funkci tajemníka , jsou toho jen důkazem. Pohyboval se ve vynikající společností úžasných osobností české a československé filatelie.

 

Basika 1 001

Karel Basika mezi znalci na schůzi znalců Ústředí československých filtelistů v roce 1957 stojící šestý zleva.

 

Basika 000 001

Karel Basika třetí zleva v horní řadě organizátorů Metinárodní výstavy poštovních známek PRAGA 1955 společně s dalšími osobnostmi tehdejší československé a české filatelie - najdeme zde i arch. Alberta Jonáše, architekta výstavy, Jiřího Antonína Švengsbíra a další legendy.

 

 

 

Číst dál...

MEDAILE KARLA BASIKY

O osobnosti české a československé filatelie se dozvíme i z udělených medailí, které Karel Basika dostal  za  celou řadu svých aktivit, ve kterých se angažoval pro českou a čs. filatelii.. Medaile a diplomy mu byly za života uděleny za řadu činností a výsledků jeho plodné práce. V prvé řadě to bylo za dlouholetou činnost pro filatelistickou entitu na nejvyšších svazové úrovni, ale i na úrovni klubů a spolků. Dále byl oceněn za konkrétní činnost při podpoře a organizování filatelistických událostí (výstav apod.). A nejcennější mediale byly za jeho vystavené exponáty. To jsou stopy, které dokazují, jakou byl Karel Basika osobností  s výraznými velkorysými rysy svého otevřeného charakteru,. Uznával všechny druhy a směry sběratelství v čs. filatelii, podporoval je a těšil se, že česk áqa čs. filatelie měla tak široký rozměr. Nic neodsuzoval a neškatulkoval tak, jak to činili z nejrůznějších důvodů špičkoví funkcionáři. Byl podporován i svým okolím a osobnostmi, které v jeho generačním věku žili a pracovali s ním.

Medaile našly svého adresáta - Karel Basika sbíral, vystavoval, psal, publikoval články, studie a zajímavé knížky, připomínal filatelii široké veřejnosti a prosazoval ji do všedního života, organizoval. Medaile jsou výsledkem jeho snažení a zůstaly kromě jeho díla vynikajícím svědkem jeho bohaté činnosti. Václav Nebeský jaj charakterizoval jako pilného a svědomitého člověka. "Ve třicátých letech a později nebylo snad po Československu jediného filatelistického klubu, kde by si nevyslechli Basikovu přednášku. Námětů míval bohatě na výběr, i když jeho pravou doménou byla přece jen ta Velká Británie", napsal ve svých pamětech "Filatelistovo podzimní rozjímaní" a věnoval Karlovi Basikovi celou stránku.

Jak to kontrastuje s jinými zdroji, které Karla Basiku vůbec nezmiňují anebo jen velmi, velmi okrajově s tím, že řada období jeho života je prostě zamlčeno či "kulantně" vynecháno (např. v knize Československá filatelie, část  vydané k výstavě PRAGA 1988 část:  "Sto let organizované filatelie v Československu" autora Františka Švarce). Dozvíme se jen, že "tajemníkem nového Ústředí v roce 1948 byl zvolen Karel Basika". Toť vše. To, že provedl  československou filatelii za dob Protektorátu a v 50. letech složitými situacemi a nebezpečným úskalím, ani slovo. Je vidět, že ideologie je špatná rádkyně. Naštěstí doba ideologický přístup odvrhne, ale řadu let vítězí nad skutečností a  pravdou k smutku lidí, kteří s tí mohou dělat jen málo. 

Takže na závěr této stati dejme slovo ještě jednou Václavu Nebeskému:

"Karel Basika .....zasloužil se o československou filatelii nejen jako úspěšný vystavovatel, ale zejména jako čilý funkcionář, nabitý nevšední energií a nevyčerpatelnými organizačními schopnostmi".

A projděme si Basikovy medaile a zamysleme se nad tím, kdo je obdržel, těmi, kdo je udělili a též i nad těmi medailéry, křeí je vytvořili jako malá dílka, která mizí v katakombách aukcí.Medaile Basiky 1 001     Medaile Basiky 2 001     Medaile 4 001

 

 

Číst dál...

KAREL BASIKA PODRUHÉ: O RAZÍTKÁCH

Karel Basika byl jednou z výrazných osobností české a československé filatelie. Sbíral, vystavoval, získával ocenění, publikoval, psal do filatelistických časopisů a výstavních katalogů, organizoval filatelistické hnutím byl vysokým funkcionářem již před II. světovou válkou a během Protektorátu a po osvobození. Byl u několika důležitých výstav včetně mezinárodních a světových. Byl tmelícím prvkem v nejvyšších patrech čs. filatelie. A hlavně popularizoval sběratelství poštovních známek, celin, ale oborů poštovní historie.  V minulém článku jsem zveřejnil jeho názory na výplatní otisky, kde stál mezi znesvářenými stranami na jedné straně odsuzujícími  výplatní otisky a na straně druhé propagujícími tento obor. Dnes několik názorů na razítka (Karel Basika, Kurs filatelie, 30. léta, str. 46 a 47).

KAREL BASIKA O RAZÍTKÁCH

" Sbírání poštovních razítek, které našlo již dříve své ctitele, bylo rozšířeno sběrateli i na českosloevenská razítka. Nová doba velmi rozšířila pole působnosti tomuto způsobu sbírání, neboť usnadňuje sběrateli množstvím razítek vydávaných při významných příležitostech, jeho práci. Z prvních razítek na našich pošt. známkách, správně ještě rakouských známkách - jest ono s datem 28. října 1918. Taková razítka snaží se sběratelé československých známek míti ve své sbírce, neboť jest to první den vlastní československé pošty. Razítka převratová skýtají bohatou žeň zájemcům, poněvadž jest jich velmi mnoho. Nejprve ta, která byla dvojjazyčná a byla zbavena části textuv německé řeči. .....Nemenší zájem budí naše první pošty za vpádu maďarských komunistů na Slovensku. Dlouho se o nich nepsalo, avšak dnes patří mezi nejvzácnější. Pak vzvláště razítka plebiscitní na území česko - polském budí velký zájem sběratelů.

  Jak se poměry ve tsátě ponenáhlu konsolidovaly, tak se i měnila tvářnost naší pošty. Vše se postupem změnilo a když pak byl čas i na čas propagační.  byla dávána do oběhu razítka příležitostná. Z těch jsou jedna resortní, která dává do oběhu sama naše poštovní správa, druhá porpagační - instituci humánních, dobročinných a pod., pokud jde o propagaci významu celostátního a všeužitečného. Zřízení vlastní letecké pošty rozmnožilo rovněý počet razítek. Při této příležitosti nesmíme zmíniti se též o velice zajímavých razítkách vlakových pošt. Zřídka nacházíme známky, které byly znehodnoceny razítky, která nejsou poštovní, a přesto bylo jich k tomuto účelu použito. Jsou to například známky nalepené na rubu platenek poštovní spořitelny ...Dále razítka některých státních úřadů, obou sněmoven a jiná....".

 

Basika 10 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS