HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

MILOŠ KRUPEC, zástupce výplatních strojů Francotyp pro Slovensko (1940 - 1948)

MILOŠ KRUPEC, generální zástupce výplatních strojů Francotyp pro Slovensko v letech 1940 - 1948

Politická a státoprávní situace v roce 1939 zapříčinilapoměrně velkou změnu v organizaci nákupů výplatních strojů a jejich servisu v tehdy zaniklém Ćeskoslovensku. Do roku 1939 to byla firma B. Jarolímek Praha, která byla generálním zástupcem firmy Francotyp a jejích strojů pro celé Československo. Odpojily se Sudety a zastupování v jedné zemi (Třetí říši) nebylo potřeba, tuto funkci převzala samotná frma Francotyp GmbH Berlin. V březnu došlo k osamostatnění Slovenska a Podkarpatské Rusi. Rus přešla pod vládu Budapešti a čtyři stroje a další vývoj výplatního otiskářství v této zemičce dostal na starosti zástupce maďarský.

Na Slovensku byl pravděpodobně nějaký doběh, doba, kdy ještě B. Jarolímek poskytoval nutnou péči a servis poměrně velkému počtu strojů v této zemi. Již v roce 1939 se dojednalo, že bude nutno najít nového zástupce. Francotyp GmbH se rozhodl pro firmu Miloše Krupec, který měl v náplni velkoobchod kancelářskými potřebami a zcela určitě i navázanými kancelářskými stroji (jako tomu bylo v případě firmy B. Jarolímek).

V německých archivech jsem objevil zajímavý doklad: kmenový list (Stammkarte) výplatního stroje Francotyp číslo C 33036 s němými částmi otisku (začerveněné denní razítko a začerveněné místo pro označení). Co bylo definitivní, bylo výplatní razítko s novým názvem státu. Slovensko si zachovalo prvorepubliková vzor výplatního otisku -  výplatní razítko s větrnou růžici či motýlkem. Tento výplatní stroj byl pravděpodobně pro neznámého klienta či jen prostě to byl  nákup s pozdějším prodejem. Podrobné studium by jistě určilo uživatele. Nejlépe by k tomuto účelu posloužil Katalog odtlačkov výplatných strojov SLOVENSKO 1°939 - 1945 Jána Marenčíka (Košice 2008).

 

 

 Krupec 001

 

Marenčíkův Katalog je prospěšný z mnoha důvodů. Najdeme tam i záznam jednoho otisku firmy Miloš Krupec, který tato firma používala pro svou korespondenci. Datum 8. 1. 1942, záznam má číslo B 21 - strana 19 (viz reprodukce z této knížky). A nejen to, ale i řadu cenných informací v úvodu katalogu. včetně dalších informací. Dovídáme sem že

- Miloš Krupec by výhraním zástupcem Francotyp pro Slovensko,

- tato firma se stala zástupcem od roku 1940,

- Miloš Krupec nabízel výplatní stroje, model C (dva pohony - ruční anebo elektrický), otisky z tohoto modelu mají sběratelské označení FR 8h - 4m, číslice výplatního razítka včetně znaménka byly obdobné jako u strojů za bývalého Československa,

- výplatní stroj stál v roce 1941 Ks 13500,- bez daně,

- dodávky se uskutečňovaly jeden měsíc od objednávky,

- z reklamních letáků je zřejmé, že rychlost tohoto modelu byla 2000 frankatur za hodinu,

- souhlas s provozem a souhlas s označenín uživatele dávalo slovenské Ministerstvo dopravy a verejných prác, rezort poštový (kolkovaná žádost), bylo nutné souhlasit i s Podminekami a nákup se musel uskutečnit prostřednictvím MIloše Krupce,, bylo určeno místo pro štoček o velikosti 40 x 25 mm (vzor otisku byl určen), 

- Miloš Krupec na ukázku prezentoval výplatní otisk (nulák) s datem 26. 2. 1946 (vymyšlený) a s údajem "POŠTOVÝ ÚRAD" v denním razítku - viz reprodukce.

Krupec 1 001

 

Jak to bylo v roce 1945 po osvobození. Zastupování zůstalo této firmě i následující tři roky. Vzorový výplatní otisk s označením MILOŠ KRUPEC/BRATISLAVA/STALINOVO NÁM Č. 34 byl uveden v Poštovním věstníku Ministerstva póšt číslo 5 z roku 1947 na straně 4 pod článkem 5 s názvem "Nový vzor výplatného odtlačku - päťmiestne výplatné stroje". Bylo dovoleno používat dosavadní vzor otisků, ovšem s tím, že se budou vyměňovat fo konce roku 1948. V otisku jsou tyto nové znaky: Datum vzorového otisku ve Věstníku je 1. 12. 1946.

- dvoukruhové denní razítko bez můstků,

- ležatý obdélník,

- pětimístná hodnota s tím, že první tři číslice jsou vyšší, další dvě - haléřové viditelně menší.

Kromě uvedené pětimístné hodnboty se používaly i odsavadní stroje s troj- a čtyřmístnou hodnotou.

 Díky práci Jána Marenčíka víme něco více o Miloši Krupcovi, který skončil v roce 1°948 celočeskoslovenským komunistickým znárodňováním. Pak už historii známe. Nevíme však dostatečně mnoho o této firmě a o osobnostech v ní působících.

Ale přece jen. V práci Československá filatelie, která popisuje i historii československé filatelie jsem se na straně 17 dočetl zajímavou věc. Dne 5. září 1948 s byl v Praze ustaven Svaz českých filatelistických spolků a 28. listopadu 1948 Ústředí československých filatelistických spolků svolal XI. Valnou hromadu. Zde bylo zastoupeno 49 spolků z celé republiky. Změnily se stanovy a všechny tři svazy z Československa ohlásili vstup do nového Ústředí.  Do čela byl zvolen devítičlenný výbor, kde byli i dva zástupci ze Slovenska. Druhým místopředsedou se stal Miroslav Krupec z Bratislavy. otázka zní: je tato osoba identická s Milošem Krupcem?

Snad se odpovědi na tuto záhadu dočkáme. Dodávám, že předsedou byl zvolen Zdeněk Kvasnička, též sběratel výplatních otisků, který stál v čele Odboru frankotypů při KČF a tajemníkem Karel Basika.  

Číst dál...

Slovenský otisk ještě v roce 1946

Výplatní otisk Francotyp FR 8h - 4m - 1K, dohlédací pošta ZEMIANSKE KOSTOĹANY, s názvem předchozího státního celku SLOVENSKO  uživatele Družstvo pre sber/ textilných/a iných odpadkov/Horný Kamenec vyplácel zásilky ještě 17. 8. 1946. Zatím se jedná o nejzazší zjištěný otisk z let po roce 1945, kdy výplatní razítko mělo mít název obnoveného státu ČESKOSLOVENSKO.

. Omlouvám se za špatnou kvalitu zveřejněného popsaného otisku.  

 

Slovensko 1946 001

Číst dál...

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (46)

Slovenský štát 1939 - 1945

 

Dne 14. března 1939 vznikl samostatný Slovenský štát. Na jeho území se používaly výplatní stroje zavedené v době Československa bez úpravy. Československý vzor byl tolerovaný na Slovensku až do června - července 1939. Od srpna 1939 nastal zlom a starý název státu byl nahrazen názvem SLOVENSKO. Ostatní části otisku včetně tvaru výplatního razítka se nezměnily. Předběžných výplatních otisků s nápisem Československo bylo na území samostatného Slovenska 46. K nim se vrátím v samostatném vstupu, neboť se jedná o zvláštní zajímavost.

Dnes reprodukuji dva výplatní otisky s názvem státu SLOVENSKO. Oba jsou typem FR 8h - 4m, jedním uživatelem je Matica slovenská a druhým Spolok pre chemickú a hutnú výrobu, závod Ružomberok z rok 1943 respektive 1944. I tyto otisky patří do rodiny otisků používaných na území Českoslovesnka od orku 1926 do zániku Československa v roce 1992. Otisk Matice slovenskej za předchozího období 1. republiky neexistoval, vznikl za Slovenského štátu, otázkou zůstává, jaký stroj byl tomuto uživateli prodán.

Druhý otisk též za předchozího období neexistoval, ale existoval subjekt SOLO a jeho stroje, které vyplácely své zásilky dvěma otisky od roku 1937 do roku 1939 s různým označením oprávněného uživatele ( FR 8h - 4m a FR 6h - 4m ten je poznatelný dle "tancující" hvězdičky ve výplatním otisku). Subjekt si ponechal stroj první.

Oba reprodukované otisky představují zajímavost. Dokládají dobu změn. Druhý reprodukovaný otisk pod jménem SOLO spoj. úč. čs. zápalk. a lučebné tov. filiálka je ve zmíněném seznamu předběžných otisků. 

Za zmínku stojí, že v tomto období byl generálním zástupcem výplatních tsrojů FRANCOTYP pro Slovensko po B. Jarolímkovi Miloš Krupec z Bratislavy a jeho firma (od roku 1940), který si toto postavení udržel i po roce 1945 po znovuvytvoření Československé republiky. Oba subjekty však vydržely jen do zestátnění svých firem v nových poměrech. V Čechách a na Moravě nastoupila zprvu NARPA (na Slovensku pravděpodobně též) a po ní Kancelářské stroje a ještě později DATASYTÉM. To je už ale jiná kapitola.  

 

SLOVENSKO 1939 1945 002     SLOVENSKO 1939 1945 001

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS