HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

KULATÁ POŠTOVNĚ HISTORICKÁ VÝROČÍ ROKU 2021

PŘEHLED KULATÝCH POŠTOVNĚ HISTORICKÝCH VÝROČÍ V ROCE 2021

(výběr nejdůležitějších se vztahem k území Českoslovesnka/ Česka v období 1516 – 1996)

 

       1516 (505 let)

       Taxisové uzavírají poštovní smlouvu s Karlem I. (pozdějším císařem)

       1526 (495)

první mimořádný taxisský poštovní kurs v českých zemích v souvislosti s volbou Ferdinanda I. českým králem, tato událost je považována za začátek organizovaného poštovnictví u nás

 

1751 (270)

císařovna Marie Terezie vydala v Prešpurku (nyní Bratislava) první dědičné privilegium pro poštovní stanice v Čechách a na Moravě (18. 5.)

1751 (270)

znovuzavedení systému polovičního porta (1. 11.)

1776 (245)

ručení pošty za cenné zásilky

1786 (235)

zavedení tzv. přihlašovacího lístku (Meldezettel) pro ověření doporučené cenné zásilky

1791 (230)

zavedení zpátečních lístků na doporučené zásilky,

zahájena masívní výstavba komunikací v Čechách

1836 (185)

povinné označování poštovních služeben štíty se státním znakem

1851 (170)

v Rakousku zavedeny první novinové známky na světě (tzv. merkury),

zahájil se provoz vlakových pošt na trase Vídeň – Praha,

dokumentačně doloženo použití prvního místního podacího razítka v Jaroměři

1876 (145)

  1. Bell patentoval telefon

       1881 (140)

       instalována a zprovozněna první telefonní linka v Čechách (Ledvice – Duchcov) – 10. 4.

       1886 (135)

       zavedeny zálepky,

       zprovozněno telefonní spojení Brno – Vídeň

       1891 (130)

       Světová poštovní unie (UPU) zřídila účtovací ústředí

       1896 (125)

zavedly se pořadové arabské číslice do úředního názvu poštovních úřadů

1906 (115)

v Karlových Varech se zprovoznila telefonní ústředna systému střední baterie

1916 (105)

začaly se vydávat spěšné (příplatkové) známky pro tiskoviny,

vydán Poštovní řád

1921 (100)

na poštovním úřadě PRAHA 31 se instalovala radiotelegrafní stanice (1. 2.),

na letiště Kbely byl zřízen pro účely letecké pošty zvláštní poštovní úřad (od roku 1926 poštovní úřad PRAHA 86)

1926 (95)

otevřela se pobočka Poštovního úřadu šekového v Brně,

dne 16. 9. byly v čs. poštovním provozu uvedeny v činnost první dva komerční výplatní stroje Francotyp (prozatím na zkoušku, v listopadu nastálo), prvními oprávněnými uživateli byly Živnostenská banka a Česká průmyslová a hospodářská banka (Příkopy, Praha)

1931 (90)

dokončena stavba Poštovní spořitelny na Václavském náměstí v Praze,

dokončena budova Československého rozhlasu a Ředitelství pošt a telegrafů v Praze na tehdejší Fochově třídě (dnes Vinohradské ),

firma Baťa zavedla dálnopisné spojení Praha – Zlín,

v Brně dokončena automatizace telefonního provozu.

       1936 (85)

vydáno vládní nařízení o používání pošty (14. 7.)

1946 (75)

vydán nový Poštovní řád (1. 7.),

do provozu pošt zavedeny poštovní výplatní stroje na vyplácení zásilek, prvními poštovními výplatními stroj byly švýcarské stroje výrobce Hasler (výplatní razítko mělo prvorepublikový tvar – větrnou růžici, nově do otisky vsazen doporučený obrazec),

zásadně změněn vzhled výplatních otisků (výplatní razítko a denní razítko, zaveden nový vzor výplatního razítka – zoubkovaný obdélník a dvoukruhové denní razítko s můstky)

1946 (75)

ministerstvo zahraničních věcí vydalo vyhlášku o přistoupení ČSR k úmluvě a ujednání SPU z roku 1939 v Buenos Aires

1956 (65)

zavedení prvních letadlových pošt na trase Praha – Bratislava – Košice a zpět (označeny 2001 a 2002),

otevřena první strojně početní stanice v Poštovní poukázkové ústředně

1961 (60)

zakoupeny vozy z NDR pro potřeby vlakových pošt

1966 (55)

ustavena komise speciálních oborů při SČSF s pozdějšími názvy komise specializovaných oborů,

komise poštovní historie a celin, komise poštovní historie prvním předsedou Václav Nebeský)

1971 (50)

zavedena služba přenosu dat

       1976 (45)

ustavena staronová komise specializovaných oborů (později komise poštovní historie a celin SČSF (předsedou Vratislav Palkoska), ustavena sekce otisků výplatních strojů KSO – KPHC SČSF a další sekce nově vzniklé komise zabývajících se sběratelstvím oborů poštovní historie a celin

1981 (40)

zrušení letadlových pošt (zůstává jen od 1. 1. 1982 linka Praha – Bratislava – Košice a zpět),

do zkušebního provozu byl na poště Žilina 1 uveden samoobslužný automat pro příjem doporučených zásilek československé výroby (Provozní laboratoř Ředitelství spojů v Žilině (18. 6., počáteční pořadové číslo 10001, automat č. 1)

       1996 (25)

zavedena poukázka H,

zaveden obchodní balík se systém „tracing and tracking“

Sestavil: Ivan Leiš pro potřeby KF,  sběratelů specializovaných oborů 00-15 Praha pro klubový web www.kf0015.cz

  1. verze 13. 1. 2020 (1. verze), aktualizace (2. verze - 19. 12. 2020)
  2. Ivan Leiš, vlastní archiv, vlastní publikace
  3. Zpracováno na základě Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Čtvrtník, Galuška, Tošnerová, osobního archivu, pamětí Zaběhlického, Dějiny pošty aj.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

PRVNÍ KLUBOVÁ MINIVÝSTAVKA

V květnu 2013, v roce 70. výročí založení Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializaovaných oborů Praha, se tato entita rozhodla oslavit toto významné výročí klubu, alei celé české filatelie většími oslavami zahrnujícími řadu akcí. Mezi nimi jsme inicioval i klubovou minivýstavku, která byla uspořádána ve vstupním prostoreu Domu Portus, místa, kde náš klub našel díky nadaci Život 90 a jejímu řediteli Jaroslavu Lormanovi útočiště pro svá setkání (setkání s přednáškami  se konají v krásném prosteřdí sálu Dřevák v 1. patře tohoto historického domu). 

Klubová minivýstavka ukázala ve dvou prosklených  vitrinách historii a náplň činnosti Klubu  00-15 (první vitrina) a práci rytce Mildy Bláhy na poli filatelie. Posloužily různé filatelistické artefakty, ukázky publikací autorů vzešlých z Klubu a práce Mildy Bláhy včetně jeho některých ryteckých nástrojů. Vernisáž se konala dne 13. 5. 2013 během hlavních oslav založení Klubu. Jako kurátor výstavy jsem využil exponáty ze svých sbírek poštovní historie a mé rozsáhlé knihovny. Rytec Bláha své exponáty vybral podle mého scénáře reprezentativní artefakty své práce a nástroje používané pro svou činnost včetně několika štočků. Láďa Čechák doplnil ukázky své sbírky doporučených nálepek.  Během vernisáže jsem seznámil přítomné zájemce se záměrem minivýstavky a vystavenými exponáty.

Výstavka byla významným klubovým počinem nejen pro Klub, ale i pro propagaci sběratelství specializovaných oborů ve filatelii.Sloužila i pro propagaci Domu Portus. Umístění u vchodu do objektu bylo výborným místem, kde skleněné vitriny byly nepřehlednutelné i pro ostatní návštěvníky této instituce.  

Podobná výstavka, i když s rozdílným zaměřením, se konala o pět let později při oslavách 75. výročí založení klubu (2018) a měla stejně významnou odezvu mezi členy a návštěvníky Domu Portus na Starém městě pražském. O ní někdy jindy.

 

IVANOVA FOTA 2011 2013 332     IVANOVA FOTA 2011 2013 333     IVANOVA FOTA 2011 2013 334     IVANOVA FOTA 2011 2013 335      IVANOVA FOTA 2011 2013 336     IVANOVA FOTA 2011 2013 337

 

 

 

 

Číst dál...

HARTMANICE POŠTOVNĚ HISTORICKÉ

Hartmanice poštovně historické

 

 

HISTORIE MĚSTA

Hartmanice (německy Hartmanitz)

1219             první zmínka (spojeno s Petrem z Hartmanic)

1228             Hartmanice patří Oldřichu z Rýzmberka

1320             Jan Lucemburský povyšuje ves na královské město

1331             vybírá se clo pro Břevnovský klášter (městem vedla obchodní zemská stezka do Bavorska s odbočkou do Sušice)

13. století      přizváni němečtí horníci

1340             majitelem dolů Petr z Rožmberka, ves patří hradu Velhartice, vzniká hornická osada

1310-1346     za vlády Jan Lucemburského Hartmanice obdržely privilegium královského horního města (podřízení Kašperským Horám), zlaté doly na svahu Hamižné

1603             ves je městečko

1607             císař Rudolf uděluje městu trhová práva

1667             obec Sušická od Humrechta z Račína kupuje dvůr a postupně celé městečko

Město zpustošeno během třicetileté války.

17. století      úbytek českého obyvatelstva nahrazuje vlna německých přistěhovalců z Bavorska

1847             přicházejí židovští obyvatelé (120 rodin)

1890             žilo zde 15298 Němců a 299 Čechů

1938             zábor - město spadá pod správu Říše

1949             správně okres Sušice

1960             správně okres Klatovy

Památky: pozůstatky důlní činnosti (nad potokem Volšovkou), pozdně gotický kostel Sv. Kateřiny, šumavské typy domu s povalbami, jeskyně Peklo I, II, III (Pstružný potok),

kamenný dům č. 37, socha sv. Jana Nepomuckého (1731), bývalá synagoga.

 

 

HISTORIE POŠTY

do roku 1869   zásilky se odebíraly v Sušici

23. 6. 1869      vznikl poštovní úřad

Lokalita pošty:

- kovárna čp 15

- dům č. 43

- dům č. 16

- od 20. 4. 1928 (dům číslo 2)

1. 3. 1871      zaveden telefonní provoz

1873              končí první poštmistr František Rücker

                     nastupuje František Wasitzek

1878-1886      spojení se Železnou Rudou zajišťuje omnibus (3 koně), kočíruje Postkarl.

1879              poštmistrová Aloisie Rückerová

11. 3.1879      poštmistr Jan Schwerda ze Sušice

2. 8. 1879       poštmistrem jmenován Karel Vágner (dosavadní administrátor v Nýrsku) 

1896 -1899     poštmistrem Antonín Fursch

1899              úřad přebírá jeho žena Marie Furschová

1. 6. 1901      poštmistrem Karel Hartmann, obrat pošty činit 4000 K

1910             post listonoše zastává Adalbert Rasberger, telegramy a balíky měl na starosti Jan Schwarz

1911-1912     v Hartmanicích 13 místních telefonních stanic

1912             na poštovním úřadě pracují dva poštovní úředníci

1906 - 1913   v provozu s omnibusem pomáhá syn Postkarla  Alois

15. 1. 1912    vrchní poštmistr Pavel Hudlar

1914             jízdy omibusem do Železné Rudy zrušeny, provozují se  jízdy jen do Sušice

31.12.1928    poslední postilión byl Adolf Schafhauser

1.1.1929        jízdy omibusem zrušeny,  jezdí autobus

1932             na poště pracují Adolf Schafhauser a Josef Ryba, obrat pošty činil 660000 Kč

7.10.1938      poštu řídí Jan Marschat, na poště pracují Jan Schwarz, Alois Denk, Adolf Schafhauaser, Paul Kucherl, Rudolf Beneš

27. 7. 1942    zřízena poštovní nákladní přeprava mezi Hartmanicemi a Sušicí

23. 5. 1945    do Hartmanic se vracejí čeští úředníci, vedoucí Václav Zíbar (též předseda správní obce, hudebník, ochotník), na poště pracovala i jeho žena 

1945             hartmanický poštovní úřad měl pod sebou tři obvody, poté se rozšířil i o Prášily  (listonoš Bartoš)

1952             zaměstnáni Václav Vintr, doručovatel Stanislav Leroch, manželé Bohuslav a Růžena Bartošovi

19. 10. 1959  úřad přebírá Marie Šebestová, doručovatelky Gisela Šmídová, Jarmila Klusová, Růžena Mátalová a Marie Dotková.

1973             poště Hartmanice přiděleno PSČ 341 81

1986             obrat pošty činil 32 183 007 Kčs

 

Kronika vypracována podle údajů Viléma Kudrličky, Javorná, zapomenutý kout Šumavy.

 

Hartmanice 001

 

Hartmanice 003

křížkem označen objekt Staré pošty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS