HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Z PRACHU VYDUPANÉ (13)

Z PRACHU VYDUPANÉ (13)

Z PRACHU VYDUPANÉ (13)

Rok osmdesátý druhý. V tomto roce, sedmém roce existence sekce otisků výplatních strojů komise poštovní historie a celin SČSF se scházelo pravidelně vedení a pražští sběratelé na výměnných a informačních schůzkách. Celostátní setkání za účasti 19 (!) sběratelů, což byl doposud nejvyšší počet, se konalo dne 27. 3. 1982 v zasedací místnosti v Celetné, přímo v sídle čs. filatelistů. Úvodem jsme uctili památku nedávno zesnulého Josefa Pospíšila z Loučeně (zesnul v 91 letech), jednoho z nejstarších členů a velmi obětavého sběratelé a člena naší sekce od samého počátku.

Kritériem pozvánek byla aktivita členů, ti byli kromě plošného pozvání mladých sběratelů a slovenských přátel zváni na doporučení KPHC a SČSF.

Průběh setkání měl tradiční průběh - minimum jsme věnovali byrokratické části a většinu odborným otázkám a výměně. Poprvé navštívil naše setkání Pavel Stříteský.

M. Bouška přednesl zprávu o činnosti za uplynulé období od minulého setkání. Zmínil aktivitu na úseku publikačním, výstavním, přednáškovém a nově i dokumentačním. Stále žije myšlenka napsat monografii čs. výplatního otisku. Ustoupili jsme v otázce otisků z let 1939 – 1945 na přání ústředních orgánů. Součástí Boušova přednesu byly i záměry a konkrétní plán činnosti na příští období. I. Leiš doplnil, že sekce eviduje 122 členů. Zmínil e i o publikační činnosti. Články z pera členů sekce se objevují ve Filatelii, Mladém filatelistovi, zpravodajích KPHC, vlastních bulletinech, zpravodaji „Výplatní otisky“. ostatních zpravodajích vycházející v Československu, katalozích výstav. Píše i pro ostatních komise – teritoriální, námětovou, mladých filatelistů. V publikaci vidíme značnou propagaci sběratelství výplatních otisků. I. Leiš coby redaktor zřizuje další časopis SONDA 1903, kde se objeví i studie a každé číslo bude monotématické.

Kolegové Kuča, Novák, Cigánek a Justýn jsou aktivní v pracovní skupině chybotisků čs. otisku.

Aktivní byla i pracovní skupina výplatních otisků pošt pod vedením I. Leiše. Zájem o práci projevilo 25 členů sekce.

Na základě práce obou skupin bylo rozhodnuto zřídit pracovní skupinu celistvostí čs. výplatních otisků a dát ji stejnou podporu. Podpora sběratelství celistvostí je jednou z hlavních priorit sekce. Předpokládným vedoucím by měl být kolega Hrách.

Odborné příspěvky se soustředily na tato témata:

 

M. Bouška, Současné čs. výplatní otisky a jejich zajímavosti (se zvláštním zaměřením na výplatní otisky automatů),

 

I. Brožek, Informace o některých předpisech uveřejněných ve Věstníku FMS v roce 1981

 

I. Leiš, První české eseje Československa

 

M. Bengl, Zajímavosti výplatních otisků Mostecka

 

Vše bylo doplněno bohatým dokumentačním materiálem.

Diskuse byla díky bohaté účasti velmi rozsáhlá.

Jednání se zúčastnil i středočeský gestor poštovní historie a celin Miroslav Forman., se kterým měla sekce velmi úzký vztah. V diskuzi jsme jednali i o typologii a nejasnostech typologického přístupu. Avizována byla výstava SOCFILEX PHC v Neratovicích (4. – 12. září 1982), kde bude řada členů sekce velmi aktivní. Setkání zakončila výměnná schůzka.

Toto setkání bylo jedno z nejúspěšnějších a ukázalo se, že výplatní otisky patří neodmyslitelně do rodiny oborů poštovní historie.

Číst dál...

Z PRACHU VYDUPANÉ (6)

Z PRACHU VYDUPANÉ (6)

DOBOVÉ MATERIÁLY (1976, 1986)

Předchozí text (5) doplňuji různými dobovými materiály, které dokreslují zejména rok 1976, kdy došlo ke zrození sekce otisků výplatních strojů SČSF, prvnímu roku organizovaného sběratelství v Československu po dlouhé přestávce (po více jak 40 letech) a vypracování záasadních pilířů sběratelství.

Scan1     Katalog OVS     Scan10004Scan10005Scan10006Scan10007Kolování 2     ZPRÁVA 1   Plán 1986Karta děrovací

 

 

 

Číst dál...

Z PRACHU VYDUPANÉ (5)

Z PRACHU VYDUPANÉ (5)

Dne 19. 2. 1976 vznikla sekce otisků výplatních strojů a byla začleněna do staronové komise specializovaných oborů (později přejmenované na komisi poštovní historii a celin SČSF). Vedoucím sekce byl zvolen dr. Miroslav Bouška, tajemníkem a redaktorem zpravodaje (v prvních dnech rubriky Zpravodaje KSO) ing. Ivan Leiš, kolování dostal na starosti Jaroslav Kyzlink, členy vedení sekce byli zvoleni ing. Pavel Jech a ing. Pravoslav Kukačka.

Rok 1976 byl pro práci sekce velmi zásadním. V tomto roce se konala dvě zásadní zasedání. První schůze sekce otisků výplatních strojů se konala 29. dubna 1976. Zúčastnili se Bouška, Jech, Leiš, omluven byl Kukačka.

Byl vypracován plán práce a vysloven s ním souhlas. Jednotlivé body plánu práce se začaly již plnit (sekce vznikla v únoru roku 1976). Informace o zřízení sekce byly zveřejněny různým způsobem a sekce nabírala zájemce o členství a spolupráci. Byl rozeslán dotazník a ve Filatelii 11/1976 byla zveřejněno oznámení o zřízení sekce.

Na Slovensku existovala v té době sekce otisků výplatních strojů pod vedením dr. Pavola Hallona, nově vzniklá česká navázala spolupráci s touto entitou. První schůzka se uskutečnila v Bratislavě v červnu.

Katalog byl stanoven jako hlavní priorita sekce. Vedení stanovilo i technikálie spojené s katalogizací (v té době bylo rozhodnuto o děrných štítcích) s tím, že záznamy budou ruční a pomocí děrných kleští.

Získali jsme i bardy výplatních otisků, zejména dr. Karla Všetečku, a podpořilo nás i Poštovní muzeum, kam docházejí podle rozhodnutí poštovní správy tři kusy nových či změněných výplatních otisků.  Byli jsme pověřeni jejich uspořádáním a po využití pro katalog jejich zpětnému odevzdání Poštovnímu muzeu. Získali jsme velkou podporu Marie Janotové a dr. Pavle Čtvrtníka z Poštovního muzea. Jako první počin bylo rozhodnuto začít pracovat na I. dílu – všeobecná část, typologická část a věcná část od roku 1926 – 15. 3. 1939.

Dalším počinem byla propagace oboru na stránkách Filatelie. Prvními články byly: Výplatní stroje a jejich otisky (Boušky), Otisky frankovacích strojů s nulovou hodnotou (Jech) a Celistvosti otisku výplatních strojů s dodatečným výplatným (Leiš).

Vedení odsouhlasilo i vytváření pracovních skupin pro jednotlivé úseky problematiky sběratelství výplatních otisků.

Vedení se v roce 1976 scházelo s výjimkou letních měsíců dvakrát měsíčně.

Druhým důležitým setkáním bylo pracovní setkání sběratelů otisků výplatních strojů z českých zemí, které se konalo pod číslem I. dne 27. 11. 1976. Sešli jsme se v Praze v zasedací síni Městského výboru SČF v Kalininově ulici 7 v Praze 1. jako tajemník jsem pozval celkem 24 zájemců, kteří se do té doby přihlásili sekci. Dostavilo se 14 účastníků. Byli přítomni Palkoska, Vorlíček, Bechině, Bouška, Jech, Justýn, Kohout, Kukačka, Kyzlink, Leiš, Nekvasil, Sedláček, Souček, Ševela. Tímto národním a později celostátním zasedáním byla zahájena tradice, která vydržela do posledních dnů sekce v roce 1989 a přelila se i do práce následníků (Stolní společnost) v dalších letech.

Zasedání vedl Leiš, hlavní referát měl Bouška. První fáze dotazníkové akce proběhla a sekce eviduje 46 zájemců o členství a práci v sekci. Zaměření je velmi různorodé a široké. Ukazuje se, že sekce byla více než potřebná.

Účastníci zasedání se vyslovili k těmto problémům: otisky českého pohraničí, využití záznamů nedávno zesnulého Mirko Marka, forma sběratelství – celistvosti – výstřižky, hlavní kritérium – poštovně historické, neopakovat chyby předchozích katalogů, tradice sběratelství v českých zemích,

kolování, začlenění sekce do struktur české poštovní historie a DO SOUSTAV MODERNÍHO A RACIONÁLNÍHO VYPLÁCENÍ (Palkoska), poznatky se sběratelstvím, literatura, rubrika ve zpravodaji KPHC SČSF, rozhodnutí o novém pojmenování  sběratelského artefaktu (ne frankotypy, ale otisky výplatních strojů či výplatní otisky (Leiš). Pro toto rozhodnutí I. Leiš stanovil a rozvedl právní, historické, logické, jazykové, směrnicové, normové a další důvody). Tento návrh byl jednomyslně přijat.     

Setkání bylo sympatické hlavně tím, že se nevěnovalo jen nutné byrokracii, ale zejména nedovolilo, aby účastníci přešli k nadbytečné byrokracii. Na setkání účastnici viděli i materiály, řadu výplatních otisků, celistvostí, historických fotografií. Účastníci vyslechli několik referátů –„ Problematika typologie československého OVS“ (Bouška), „Některé změny a zajímavosti OVS z poslední doby (Kukačka), Historie sběratelství z 20. a 30. let (Nekvasil, Leiš). Byla zahájena i výměna (materiály poskytli Leiš, Ševela, Král).

První adresář je na světě a bude rozesílán (sestavil a vytiskl Leiš).

Zdůrazněna důležitost regionálních sbírek a exponátů a jasné místo výplatních otisků v těchto sbírkách.

V roce 1976 je ještě konala národní výměnná schůzka výplatních otisků (16. 12. 1976) v Praze a tato schůzka zakončila hlavní události v životě sběratelství výplatních otisků v Československu. Výměnné schůzky se konaly od tohoto roku dále jedenkrát za měsíc.

Sekce položila významné stavební kameny ve stavbě „sběratelského domu výplatních otisků v naší zemi“.

 

Scan10004     Scan10005     Scan10006     Scan10007     Scan10008

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS